Kategorie:

Negocjowanie obsługi informatycznej dla firm

Negocjowanie obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czyli serwis informatyczny dla średnich firm.
Informatyczna obsługa firm czy jest konieczny serwis informatyczny?

Zanim podpiszesz usługę IT dla firm, powinieneś znać klauzule w umowie. Niektóre z ważnych punktów do rozważenia to warunki płatności, termin płatności, procent całkowitej kwoty na kamieniach milowych i dane bankowe. Powinieneś także znać liczbę darmowych modyfikacji, które zapewnia dostawca oraz koszt dodatkowych zmian. Umowa powinna również dotyczyć tego, czy dostawca weźmie prowizję, jeśli jakakolwiek praca zostanie wykorzystana komercyjnie.

Wytyczne dotyczące poufności

Podczas negocjowania umowy na usługę IT ważne jest, aby upewnić się, że strony mogą zgodzić się na poufność informacji. Pisemna umowa zapewni większą ochronę tajemnic handlowych. Umowa pisemna jest na ogół łatwiejsza do wyegzekwowania niż umowa ustna. Pozwala również określić, co jest poufne, a co nie. Ponadto, pisemna umowa pomoże Ci uniknąć komplikacji prawnych, które mogą wynikać z braku pisemnej umowy.

Podczas negocjowania klauzuli poufności należy upewnić się, że strony są zgodne co do celu i zakresu poufności. Jeśli strony nie mogą się porozumieć, jednostka może być zmuszona do wycofania się z negocjacji lub przejścia do innego dostawcy. Postanowienia dotyczące poufności nie powinny jednak zabraniać jednostce dzielenia się informacjami w trakcie jej pracy.

Niekonkurencyjność

Klauzule o zakazie konkurencji to umowy prawne pomiędzy dwiema stronami, które zakazują drugiej stronie konkurowania z nią. W niektórych okolicznościach umowy te mogą ograniczać lub nawet zabraniać nowemu konkurentowi wejścia do biznesu. Ogólnie rzecz biorąc, klauzula o zakazie konkurencji może być niewykonalna w niektórych stanach, takich jak Kalifornia i Nevada. Stany te uchwaliły prawa, które ograniczają zakres umów o zakazie konkurencji.

W pewnych sytuacjach usługodawca może poprosić swoich klientów o podpisanie w umowie klauzul o zakazie konkurencji. Niektóre klauzule o zakazie konkurencji działają w obie strony, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak dana klauzula odnosi się do Ciebie, zanim podpiszesz umowę.

Celem zawarcia w umowie klauzuli o zakazie konkurencji jest ochrona interesów firmy. Chroni ona firmę przed konkurencją, która może ukraść lub powielić jej cenne informacje. Obejmuje to listy klientów, praktyki biznesowe, nadchodzące produkty, plany marketingowe i inne. Ponadto, klauzule o zakazie konkurencji pomagają chronić interesy firmy, uniemożliwiając byłym pracownikom wykorzystanie poufnych informacji lub list klientów do założenia własnej firmy.

Inne postanowienia umowne również wpływają na interpretację klauzul o zakazie konkurencji. Na przykład, klauzula o zakazie konkurencji w umowie o pracę może ograniczać zdolność grantodawcy do konkurowania w określonym obszarze geograficznym. Należy jednak pamiętać, że to ograniczenie geograficzne nie powinno być zbyt szerokie. Na przykład pracownik wykonawczy może mieć większą swobodę w tym zakresie.

Non-solicitation

Non-solicitation umowy są używane, aby zapobiec stronie trzeciej z zabiegania o klientów firmy lub listy klientów. Klauzule takie chronią listę klientów firmy i zastrzeżoną wiedzę lub tajemnice handlowe przed nieuprawnionym użyciem. Aby umowa o zakazie reklamy była skuteczna, musi mieć dobry powód biznesowy.

Umowy o zakazie konkurencji mogą dotyczyć wielu różnych rodzajów usług. Zazwyczaj są one zawarte w umowie o pracę. Jednak mogą być również wykorzystywane w negocjacjach dotyczących odprawy. Pracodawca może poprosić pracownika o podpisanie takiej umowy przed odejściem z firmy. Ottinger mówi, że umowy o zakazie konkurencji mogą być przydatne praktycznie w każdej pracy. Jednak w sprzedaży są one szczególnie istotne.

Chociaż umowy o zakazie konkurencji mogą wydawać się dobrym pomysłem, nie zawsze są prawnie egzekwowalne. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że umowa o zakazie konkurencji nie jest wykonalna, jeśli nie zawiera tajemnicy handlowej. Jednak nie zostało to jeszcze udowodnione w sądzie.

Klauzula niezamówienia jest często spotykana w dokumentach kontraktowych dotyczących usług o wysokim stopniu zindywidualizowania. Chroni ona stronę przed utratą jej wysoko wyszkolonych zasobów. Na przykład, lekarz odchodzący z kliniki może być ograniczony w pozyskiwaniu obecnych pacjentów i/lub sprzedaży sprzętu w Pensylwanii przez rok po opuszczeniu firmy.

Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

Wypowiedzenie umowy jest niezbędnym dokumentem, gdy chcesz rozwiązać umowę z usługodawcą. Istnieje wiele powodów, aby to zrobić, w tym trudności finansowe, naruszenia umowy lub niewypełnione obowiązki. Możesz również dołączyć dowody na poparcie swoich powodów. W wypowiedzeniu należy również określić warunki rozliczenia.

Wypowiedzenie umowy jest dokumentem, który powiadamia obie strony, że umowa dobiega końca. Określa on warunki, na jakich rozwiążesz umowę i stwierdza, kiedy umowa wygaśnie. Służy również jako publiczny zapis działania, co może być pomocne, jeśli spory pojawiają się później. Ponadto, może pomóc w zachowaniu relacji pomiędzy zaangażowanymi stronami.

Dobry Notice of Termination Letter powinien być formalny, empatyczny i zwięzły. Chociaż zawsze jest to kuszące, aby włączyć sentymentalne szczegóły, należy unikać przesady. Ponadto, upewnij się, aby zawrzeć konkretne daty i szczegóły. Pomoże to uniknąć wszelkich luk i nieporozumień. Ważne jest również, aby przestrzegać procedury określonej w oryginalnej umowie o pracę.

Własność

Jeśli zamierzasz rozpocząć realizację kontraktu na usługi IT, jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś rozważyć, jest właściciel własności intelektualnej stworzonej w wyniku pracy. Może to być Twoja własna własność intelektualna lub własność intelektualna stworzona przez stronę trzecią. W każdym przypadku ważne jest, aby zrozumieć, kto będzie właścicielem własności intelektualnej i kiedy zostanie ona przekazana dostawcy usług.

Koszt

Jeśli rozglądasz się za usługami IT, koszt zawarcia umowy z dostawcą jest jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś wziąć pod uwagę. Koszt ten będzie obejmował szeroki zakres kosztów ogólnych, w tym koszt świadczenia samych usług. Poza ceną kontraktu, inne względy obejmują praktyki kosztowe oferenta. Powinien on mieć udokumentowane osiągnięcia w zakresie ograniczania kosztów i kontroli przekroczeń, a jego przewidywane trendy kosztowe powinny pokazywać, jak będą się one zmieniać w trakcie trwania umowy.

Tworzenie umowy

Kiedy świadczysz usługę dla swojego konsumenta, ważne jest, aby stworzyć kontrakt dla swojej usługi. Umowa powinna określać zarówno wymagania funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne. Wymagania funkcjonalne to konkretne funkcje lub możliwości dostarczane przez dostawcę. Innymi słowy, powinieneś szczegółowo określić, co zapewni twoja usługa i co dostawca ci zwróci. Ponadto twoja umowa powinna określać wymagania niefunkcjonalne, które obejmują sposób, w jaki usługa będzie obsługiwana, oraz twoje oczekiwane obowiązki jako konsumenta. Obejmują one takie rzeczy jak dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]