Kategorie:

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy konieczna zabezpieczenie informatyczne?
Osbługa informatyczna firm a wady i zalety w małych firmach

Obsługa informatyczna firm oznacza coś więcej niż tylko naprawianie problemów. Oznacza to, że dostawca będzie współpracował z Tobą w celu rozwiązania problemów, a nie tylko zapewni pomoc techniczną. Usługi te mogą obejmować bezpieczeństwo, redundancję i planowanie ciągłości działania. Rimini Street to firma, która zmieniła sposób, w jaki firmy otrzymują wsparcie. Mają globalny zespół inżynierów ekspertów, którzy są dostępni w ciągu kilku minut. Rimini Street zapewnia również kompleksowe usługi wsparcia, w tym bezpieczeństwo, interoperacyjność między stosami technologicznymi, poprawki błędów i zgodność z przepisami podatkowymi.

Wsparcie dla oprogramowania dla przedsiębiorstw

Jeśli chodzi o aplikacje dla przedsiębiorstw, ważne jest, aby mieć rozwiązanie programowe, które może wspierać różne potrzeby użytkowników. Na przykład aplikacje CS są często kluczowe dla firm, ponieważ pomagają zespołom zarządzać danymi klientów, śledzić błędy i lepiej komunikować się ze sobą. Ponadto oprogramowanie CS może integrować się z wieloma innymi rozwiązaniami, dzięki czemu firmy mogą korzystać z jednego rozwiązania dla wszystkich swoich procesów biznesowych.

Obsługa redundancji

Firmy potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie zwolnień, aby zapewnić płynne przejście pracowników opuszczających swoje stanowiska. Proces ten musi być jak najbardziej przejrzysty, z jasną komunikacją pomiędzy kierownikami i pracownikami. Ponadto, proces zwolnień musi zapewniać pracownikom jak najdłuższy okres wypowiedzenia. Proces zwolnień powinien uwzględniać rolę każdej osoby i powody jej zwolnienia.

Proces zwolnień powinien być sprawiedliwy i zgodny z prawem. Pracodawcy powinni zapewnić, że pracownicy są informowani o odpowiednich wolnych miejscach pracy i że podjęta decyzja nie była oparta na nieuczciwej dyskryminacji. Istotne jest również, aby pracownicy mieli możliwość zakwestionowania decyzji firmy w przypadku, gdy nie zostanie im zaoferowane stanowisko, na które liczyli.

Firmy powinny zasięgnąć porady prawnej przed podjęciem decyzji o zwolnieniu. W Wielkiej Brytanii firmy powinny upewnić się, że przeprowadziły konsultacje z pracownikami, których dotyczy zwolnienie. Nawet jeśli pracownicy objęci procesem nie odgrywają w nim żadnej roli, muszą skonsultować się z odpowiednimi przedstawicielami, takimi jak wybrani przedstawiciele i uznane związki zawodowe. Ponadto przedsiębiorstwa powinny upewnić się, że zapewniają odprawy pracownikom dotkniętym zwolnieniami. Jeśli jednak nie są w stanie tego zrobić, muszą zgłosić sprawę do Insolvency Service, który zaoferuje wsparcie poszkodowanym pracownikom.

Pierwszym krokiem w procesie zwolnień jest podzielenie pracowników na grupy stanowisk lub kategorie. Grupy te mają zawierać pracowników o podobnych umiejętnościach i wykształceniu. Ponadto, powinni oni być w stanie przejąć stanowiska pracy, które wymagają niewielkiego lub żadnego szkolenia. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ jeśli proces ten pójdzie źle, udane roszczenie o zwolnienie może skutkować sankcjami finansowymi i zniszczeniem reputacji firmy. Ponadto pracodawcy muszą mieć pewność, że proces zwolnień jest sprawiedliwy.

Firmy powinny prowadzić konsultacje w sprawie zwolnień na wczesnym etapie i podawać szczegóły procesu. Konsultacje powinny być przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla pracowników. Pracodawcy powinni również ustalić kryteria wyboru i upewnić się, że są one jasne dla pracowników. Po rozpoczęciu zwolnień, pracodawcy powinni dostarczyć pisemne potwierdzenie procesu przed zwolnieniem pracowników.

Zwolnienia mogą wystąpić z powodu redukcji finansowych i przeniesienia miejsca pracy. Firmy, które się przenoszą muszą określić, którzy pracownicy są niezbędni w nowej lokalizacji. Decyzja musi być oparta na strategicznym myśleniu i planowaniu ze strony liderów biznesowych. Przyjęcie takiego podejścia zwiększy prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku dla wszystkich stron.

Pracodawcy powinni rozważyć udzielenie pomocy odchodzącym pracownikom jako sposób na obniżenie kosztów i zakończenie procesu zwolnień z jak najmniejszą przerwą. Będzie to również pozytywny wizerunek firmy dla interesariuszy. Ponadto udzielenie pomocy pomoże działowi kadr upewnić się, że proces przebiega sprawnie, a pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Ważne jest, aby decyzję o tym, kto powinien otrzymać pomoc, podjąć w sposób sprawiedliwy i włączający. Niektóre typy pracowników, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, mogą mieć trudności z ponownym zatrudnieniem i potrzebować dodatkowej pomocy.

Planowanie ciągłości działania

Kompleksowe planowanie ciągłości działania dla firm jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy w przypadku katastrofy lub zakłócenia. Niezależnie od tego, czy jest to utrata krytycznego serwera, utrata danych czy awaria sieci, kompleksowy plan pomaga firmom chronić swoje aktywa, klientów i operacje. Powinien on obejmować następujące kluczowe aspekty: zapobieganie, reagowanie, odzyskiwanie i zarządzanie informacjami.

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu ciągłości działania jest określenie celów, którymi będzie się kierował plan. Cele te pomogą Ci zidentyfikować obszary, którymi należy się zająć i mogą pomóc interesariuszom w wizualizacji zakresu planu. Po zdefiniowaniu celów można opracować plan zawierający strategie, które umożliwią firmie kontynuowanie krytycznych funkcji w czasie kryzysu, zminimalizują utratę przychodów oraz szybko i sprawnie wznowią normalną działalność.

Skuteczny plan ciągłości działania będzie obejmował całą organizację. Na przykład, dział IT może kierować procesem, ale ważne jest, aby kierownictwo wyraziło zgodę i przekazało kluczowe informacje w całej firmie. Zespół IT będzie musiał również współpracować z zespołem bezpieczeństwa, który często działa niezależnie od działu IT. Chociaż zespoły te mogą nie współpracować ze sobą ściśle, powinny przekazywać kluczowe informacje innym działom.

Kolejnym ważnym aspektem planowania ciągłości działania jest szkolenie pracowników. Pracownicy muszą zrozumieć, jaka będzie ich rola podczas katastrofy i jak mogą pomóc w przywróceniu normalnych operacji. Można to zrobić poprzez wprowadzenie pracowników, które powinno zawierać lekcje na temat ciągłości działania. Ponadto, szkolenia mogą pomóc w poprawieniu ogólnej odporności firmy.

Plan ciągłości działania musi być testowany, aby zapewnić jego skuteczność. Powinien on być poddawany realistycznym scenariuszom w celu określenia jego skuteczności i zidentyfikowania wszelkich wad. Podczas tych ćwiczeń kluczowy personel powinien uczestniczyć w testach. Zapewnia to, że wszyscy rozumieją plan i mogą szybko zareagować na zdarzenie. W trakcie tego procesu wiele firm przeprowadza również sesje uświadamiające lub włącza szkolenie z zakresu ciągłości działania jako główny temat do wprowadzenia nowych pracowników.

Cykl życia planu ciągłości działania powinien rozpocząć się od identyfikacji zagrożenia i podatności. Powinien również identyfikować proces odzyskiwania danych. Powinien również określać członków komitetu sterującego, datę ostatniego testu oraz pozycje działań. Ponadto, program ciągłości działania powinien obejmować bieżący przegląd i aktualizację planu.

Opracowanie planu ciągłości działania dla Twojej firmy może być procesem złożonym. Ponieważ współczesne przedsiębiorstwa stale stykają się z nowymi zagrożeniami, muszą być gotowe na wszystko, co może je spotkać. Niezależnie od tego, czy jest to klęska żywiołowa, czy cyberatak, planowanie ciągłości działania jest niezbędne dla firm w celu ochrony ich aktywów i ludzi.

Posiadanie planu ciągłości działania może zapobiec niepowodzeniom biznesowym i skrócić czas odzyskiwania danych, umożliwiając firmom szybką reakcję. Kompleksowy plan nakreśla kroki, które należy podjąć w przypadku awarii oraz określa, kto będzie je realizował. Dodatkowo, dostarczy firmie bezcennych danych i zasobów do oceny i złagodzenia wpływu katastrofy na jej działalność.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]